Hakkımda

Hakkımda

Prof. Dr. Yavuz KURT

Hoş geldiniz dostlarım 

Dostlarım diyorum çünkü cerrahi hayatım boyunca ameliyat ettiğim birçok hasta ile doktor hasta ilişkisinin ötesinde uzun soluklu dostluklarım oldu. Onların dertleri ile dertlendim, mutlulukları ile neşelendim. 

Bu macera 1969 yılında doğduğum ve her zaman Antepli olmaktan gurur duyduğum Gaziantep’te başladı. Daha çocuk yaştan itibaren tüm anneler gibi fedakâr annemin halasının oğlu kendisi de Genel Cerrah olan Op. Dr. Necdet Karslı’ ya özenerek doktor hatta genel cerrah olmak için ilkokula başladım. 

Ardından Gaziantep Anadolu Lisesi’ni bitirip Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesi’ni bitirdiğimde hem işim hem de eşim olmuştu. Hayat boyu en büyük desteğim sevgili eşim, sınıf arkadaşım Nilay’ la mezun olur olmaz evlendik.  Artık cerrahlığa bir adım daha yaklaşmıştım. Gaziantep Devlet hastanesi Acil Servis’te mecburi hizmetimi yaparken şerefli Türk Ordusu’na Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın açmış olduğu sınavı birincilikle kazanarak katıldım. Artık Askeri Doktordum. 

prof-dr-yavuz-kurt

İki yıl Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üssü’nde uçuş doktorluğu ve sağlık amirliği görevlerini tamamladıktan sonra 1997 yılında, çeyrek asırlık hayatım ve cerrahi kariyerimi geçireceğim GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde asistanlığa başladım. İşte artık neşteri elime almıştım ve ameliyat ederek hastaları sağlığına kavuşturabilecektim. Sevgili çocuklarım Korhan ve Zeynephan ile birlikte İstanbul’da bu cerrahi hayatın içinde beraber büyüdük.

Aynı hastane ve aynı klinikte sırasıyla 2001 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2012 yılında Cerrahi Onkoloji Uzmanı ve 2013 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldum. Klinikte hemen herkesin ilgilendiği kolorektal hastalıklarla değil de meme ve endokrin cerrahisi ile uğraşmayı seçtim. Cerrahi kariyerimde büyük desteklerini gördüğüm saygıdeğer hocam Prof. Dr. Tuncay Çelenk’i ve kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Mehmet Levhi Akın’ı şükranla anmak isterim. Meme ve endokrin cerrahiye olan ilgime büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu’nu da müteşekkirim. Norveç’te Haukeland Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme ve Endokrin Cerrahi’ si Departmanında Prof. Dr. Jan Eric Varhaug ile çalıştım. Meme kanseri ile birlikte endokrin cerrahisinin tüm konularıyla tiroid, paratiroid ve adrenal bez ve hastalıkları ile ilgilendim.  Erken evre meme kanseri hastalarının cerrahi tedavisinde çığır açan sentinal lenf nodu biyopsisi yöntemini klinikte ilk defa uygulamaya koydum. Dr. Michel Gagner’in 90’lı yıllarda tarif ettiği laparoskopik adrenalektomi ameliyatını kendi kliniğimizde ilk kez 2005 yılında, ayrıca laparoskopik splenektomi (kapalı yöntemle dalağın çıkarılması) amaliyatını da kliniğimizde ilk olarak uyguladım.  Tümü tarafımca gerçekleştirilen laparoskopik adrenal bez ve dalak ameliyatlarından oluşan seri daha sonra uluslararası dergilerde makale olarak yayınlandı.

GATA ve tüm askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonra Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alan hastanemizde 2016 yılından bu yana Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.   

Binlerce hastayı ya bizzat ameliyat ettim ya da ameliyatına iştirak ettim. Hayatlarına dokundum. Özveriyle her zaman elimden gelenin azamisini yapmaya gayret ettim. Yıllarımı verdiğim, tek amacımın güncel ve çağdaş yöntemlerle hızlı ve çözüm odaklı cerrahi tedaviler uygulayarak hastaları iyileştirmek olan ve ödülü ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastanın gülümsemesi olan bu mesleğe hep saygı duydum. Bir hastamın bana sorduğu üzere bir daha dünyaya gelseniz yine cerrah olur muydunuz sorusunun cevabı ben de kesinlikle evettir.  

Dostlarım; En derin saygı ve sevgi dileklerimle sağlıklı günler dilerim. 

Prof. Dr. Yavuz Kurt 

добро пожаловать, мои друзья

Я говорю «друзья», потому что у меня были давние дружеские отношения со многими пациентами, которых я оперировал на протяжении всей своей хирургической жизни, помимо отношений между врачом и пациентом. Меня беспокоили их беды и радовало их счастье.

Это приключение началось в Газиантепе, где я родился в 1969 году и всегда гордился тем, что я из Антепа. Соч. Др. Подражая Недждету Карсли, я пошел в начальную школу, чтобы стать врачом и даже общим хирургом.

Затем я закончил Газиантепскую анатолийскую среднюю школу и поступил на медицинский факультет Эгейского университета. Когда я закончил медицинский институт, у меня была и работа, и жена. Моя дорогая жена и одноклассница Нилай, моя опора на всю жизнь, вышла замуж, как только мы выпустились. Теперь я был на шаг ближе к операции. Во время прохождения обязательной службы в Службе неотложной помощи Государственной больницы Газиантепа я присоединился к почетной турецкой армии, выиграв экзамен, открытый Командованием ВВС, заняв первое место. Теперь я был военным врачом.

Выполнив свои обязанности летного врача и санитарного надзора на 7-й главной реактивной базе Малатья Эрхач в течение двух лет, я начал работать ассистентом в клинике общей хирургии учебного госпиталя GATA Хайдарпаша в 1997 году, где я проведу четверть месяца. век моей жизни и хирургической карьеры. Теперь у меня в руках был скальпель, и я мог оперировать пациентов, реабилитируя их. Вместе с моими дорогими детьми Корханом и Зейнефаном мы вместе выросли в этой хирургической жизни в Стамбуле.

Я стал специалистом по общей хирургии в 2001 г., доцентом в 2003 г., доцентом в 2006 г., специалистом по хирургической онкологии в 2012 г. и профессором общей хирургии в 2013 г. в той же больнице и той же клинике соответственно. Я решил заниматься грудной и эндокринной хирургией, а не колоректальными заболеваниями, которые беспокоят почти всех в клинике. Мой уважаемый учитель, проф. Др. Тунджай Челенк и мой драгоценный брат проф. Др. Я хотел бы почтить память Мехмета Леви Акына с благодарностью. Способствуя моему интересу к грудной и эндокринной хирургии, проф. Др. Я также благодарен Бахадыру Гюллюоглу. Профессор отделения грудной и эндокринной хирургии медицинского факультета Хаукеландского университета, Норвегия. Др. Я работал с Яном Эриком Вархаугом. Наряду с раком молочной железы я занимался всеми аспектами эндокринной хирургии, щитовидной железы, паращитовидных желез и надпочечников и их заболеваниями. Метод биопсии сигнального лимфатического узла, ставший прорывом в хирургическом лечении больных раком молочной железы на ранних стадиях, я применил в клинике впервые. Др. Операцию лапароскопической адреналэктомии, описанную Мишелем Гагнером в 90-х годах, я впервые провел в нашей клинике в 2005 году, а также лапароскопическую спленэктомию (удаление селезенки закрытым методом) в нашей клинике впервые. Серия, состоящая из лапароскопических операций на надпочечниках и селезенке, выполненных мной, позже была опубликована в виде статьи в международных журналах.

С 2016 года я работаю учебным и административным сотрудником Клиники общей хирургии в нашей больнице, которая была названа Учебно-исследовательской больницей Султана Абдулхамида Хана после передачи GATA и всех военных госпиталей Министерству здравоохранения.

Я либо сам оперировал тысячи пациентов, либо участвовал в их операциях. Я коснулся их жизни. Я всегда старался делать все возможное с самоотдачей. Я всегда уважал эту профессию, которой я посвятил свои годы, единственная цель которой – лечить пациентов, применяя быстрые и ориентированные на решение хирургические методы лечения современными методами, а награда – улыбка пациента, который восстанавливает свое здоровье. после операции. Как спросил меня один из моих пациентов, ответ на вопрос, стали бы вы хирургом, если бы родились свыше, однозначно да.

друзья мои; Желаю вам здоровых дней с глубочайшим уважением и любовью.

проф. Др. Явуз Курт

Welcome my friends

I say my friends because I have had long-term friendships with many patients I have operated on throughout my surgical life, beyond the doctor-patient relationship. I was troubled by their troubles and rejoiced with their happiness.

This adventure started in Gaziantep, where I was born in 1969 and have always been proud to be from Antep. Op. Dr. Emulating Necdet Karslı, I started primary school to become a doctor and even a general surgeon.

Then I finished Gaziantep Anatolian High School and won the Ege University Faculty of Medicine. When I finished medical school, I had both my job and my wife. I got married as soon as I graduated with my dear wife and classmate Nilay, my lifelong support. Now I was one step closer to surgery. While I was doing my obligatory service in Gaziantep State Hospital Emergency Service, I joined the honorable Turkish Army by winning the exam opened by the Air Force Command with the first place. I was now a Military Doctor.

After completing my duties as a flight doctor and health supervisor at Malatya Erhaç 7th Main Jet Base for two years, I started to work as an assistant in the General Surgery Clinic of GATA Haydarpaşa Training Hospital in 1997, where I will spend a quarter of a century of my life and surgical career. Now I had the scalpel in my hand and I would be able to rehabilitate the patients by operating. Together with my dear children Korhan and Zeynephan, we grew up together in this surgical life in Istanbul.

I became General Surgery Specialist in 2001, Assistant Professor in 2003, Associate Professor in 2006, Surgical Oncology Specialist in 2012 and General Surgery Professor in 2013 in the same hospital and the same clinic, respectively. I chose to deal with breast and endocrine surgery, not colorectal diseases, which is almost everyone’s concern in the clinic. My esteemed teacher, Prof. Dr. Tuncay Çelenk and my precious brother Prof. Dr. I would like to commemorate Mehmet Levhi Akın with gratitude. Contributing to my interest in breast and endocrine surgery, Prof. Dr. I am also grateful to Bahadır Güllüoğlu. Professor in the Department of Breast and Endocrine Surgery, Faculty of Medicine, Haukeland University, Norway. Dr. I worked with Jan Eric Varhaug. Along with breast cancer, I dealt with all aspects of endocrine surgery, thyroid, parathyroid and adrenal glands and their diseases. I applied the sentinal lymph node biopsy method, which was a breakthrough in the surgical treatment of early-stage breast cancer patients, in the clinic for the first time. Dr. I performed the laparoscopic adrenalectomy surgery described by Michel Gagner in the 90s for the first time in our own clinic in 2005, and also the laparoscopic splenectomy (removal of the spleen with a closed method) surgery in our clinic for the first time. The series consisting of laparoscopic adrenal gland and spleen surgeries, all performed by me, was later published as an article in international journals.

Since 2016, I have been working as the Training and Administrative Officer of the General Surgery Clinic in our hospital, which was named Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital after the transfer of GATA and all military hospitals to the Ministry of Health.

I have either operated on thousands of patients myself or participated in their operations. I touched their lives. I have always tried to do my best with dedication. I have always respected this profession, which I have devoted my years to, whose only aim is to heal patients by applying fast and solution-oriented surgical treatments with current and contemporary methods, and the reward is the smile of the patient who regains his health after surgery. As one of my patients asked me, the answer to the question of whether you would be a surgeon if you were born again is definitely yes.

My friends; I wish you healthy days with the deepest respect and love.

Professor Doctor Yavuz Kurt

Randevu ve Bilgi Almak İçin Bizi Arayın